Interneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumi.

Lai lietotu SIA TWIG interneta veikalu un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto SIA TWIG piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA TWIG pārdod preces, kas izvietotas SIA TWIG interneta veikalā vietnē www.cmelion.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. 

 Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp SIA TWIG un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām). 

2. Reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA TWIG ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu. 

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

5. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt SIA TWIG izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

6. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, veicot  apmaksu saskaņā ar SIA TWIG iesniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA TWIG bankas kontu, ar karšu maksājumu vai tiešo bankas pārskaitījumu pasūtījumu veikšanas brīdī. (pakalpojumu nodrošina - )

7. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no pircēja izvēlētā preces piegādes veida un SIA TWIG ir tiesības tos vienpusēji grozīt.

8. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA TWIG bankas kontā.