1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.cmelion.lv, turpmāk Internetveikals, un ar to
saistīto tiesību īpašnieks SIA TWIG, reģistrācijas Nr. 41203073830,juridiskā adrese: Maija iela 14a-4,Piltene,Ventspils nov.,LV-3620, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci
Pircējam;
1.2. Pircējs - patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies Internetveikalā un veic pasūtījumu Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;
1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot
Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;
1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem ( Lietošanas noteikumiemAtteikuma tiesībāmPrivātuma politikai un preces pasūtīšanas un piegādes noteikumiem), viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.